mountain-1

Mountain of plates, 2009,
Paper plates,
23 x 26 x 26 cm